Tatacara Menangani Masalah Disiplin Tempat Kerja di bawah Akta Kerja 1955

25-26 Oct, 2018, Kuala Lumpur

KANDUNGAN KURSUS
 • Objektif
 • Jenis Kontrak Pekerja
 • Memahami Prosedur Dan Proses Penamatan Kontrak Pekerja
  - Disiplin @ Tempat Kerja
  - Jenis-Jenis Salah Laku
  - Memahami Prinsip Atau Keadaan Yang Mewujudkan Salahlaku
  - Surat Amaran Dan Surat Tunjuk Sebab
  - Keupayaan Dan Kelayakan Prestasi Lemah [Poor Performance]
  - Prosedur Dan Proses Penamatan Kontrak Pekerja
  ~ Pemberhentian Pekerja
  ~ Bila Kontrak Dianggap Telah Dilanggari Oleh Majikan Dan Pekerja
  ~ Perbezaan Di Antara Penamatan Kontrak Dan Mengurangkan Pekerja (Retrenchment)
  ~ Penamatan Kontrak Atas Sebab Melanggar Syarat-Syarat Kontrak
  ~ Pekerja Dalam Tempoh Percubaan [Probation] Dan Penamatan Kontrak
  ~ Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
OBJEKTIF

Akta Kerja 1955 dan Pindaan Kerja Akta 2012 adalah Akta Utama yang mengawalselia bidang penggajian pekerja di negara ini yang bertujuan menetapkan terma-terma perkhidmatan minima serta peraturan-peraturan asas yang perlu diikuti oleh majikan dalam menggaji pekerja.

 

Adalah penting bagi setiap kakitangan yang bertanggungjawab dalam menguruskan isu-isu berkaitan sumber manusia mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam peruntukan-peruntukan Akta Kerja ini. Melalui pemahaman yang mendalam, mereka dapat memastikan kesilapan-kesilapan yang berkaitan terma-terma perkhidmatan kakitangan tidak dilakukan.

 

Kursus ini bertujuan memberi pendekatan yang terbaik kepada peserta dalam peruntukan-peruntukan penting Akta Kerja 1955.


SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI,
ANDA AKAN …

 1. Mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan peruntukan-peruntukan Akta Kerja 1955.
 2. Memahami jenis kontrak perkhidmatan.
 3. Mampu mengenal pasti percanggahan dalam terma- terma perkhidmatan yang tidak selari dengan peruntukan-peruntukan Akta Kerja 1955.
 4. Berkebolehan menggubal dan melaksanakan polisi dan peraturan syarikat yang selari dengan peruntukan- peruntukan Akta Kerja 1955.
 5. Memahami cara berkesan menangani prestasi lemah dan salah laku Pekerja.
 6. Mengoptimakan penggunaan tenaga Pekerja selaras dengan kehendak Akta Kerja 1955.
 7. Memahami dan mengetahui prosedur yang betul untuk menamatkan kontrak pekerja.
 8. Mempunyai pengetahuan untuk memastikan prosedur penamatan kontrak pekerja adalah adil supaya tidak diketepikan oleh Mahkamah Industri.
 9. Boleh menyediakan surat penamatan kontrak termasuk surat amaran dan dokumen Siasatan Dalaman.
 10. Mengetahui prosedur mengendalikan Siasatan Dalaman Disiplin dengan betul sepertimana yang dituntut oleh
  undang undang Industrial Relation Act 1967.
SIAPA YANG PATUT HADIR
Pengerusi, Pengawai, Eksekutif, Kakitangan Sumber Manusia, Pegawai Pentadbiran dan Kakitangan.
METODOLOGI
Kandungan kursus ini adalah ceramah interaktif, perbincangan, penggunaan senario sebenar kes Industri, Latihan berkumpulan dan pembelajaran melalui pengalaman.

Contoh Surat – Surat HR bersama dengan Nota akan diberikan kepada peserta.

 
HARI PERTAMA
9:00 MAKLUMAT KURSUS
 • Memahami bahagian-bahagian penting berkaitan dengan Akta Kerja 1955 and Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Memahami Hak dan Kewajipan Pekerja
 • Mengetahui Kewajipan Majikan terhadap pekerja
  JENIS KONTRAK PEKERJA
 • Kontrak untuk Perkhidmatan
 • Kontrak Bagi Perkhidmatan
 • Kontrak terma tetap [Fixed Term]
10.45 MEMAHAMI PROSEDUR DAN PROSES PENAMATAN KONTRAK PEKERJA
[1] Disiplin @ Tempat Kerja
 • Memahami kenapa perlunya peraturan dan proses disiplin
 • Proses dan prosedur disiplin untuk Salah laku
 • Memahami peraturan peraturan penting mengenai disiplin di tempat kerja

[2] Jenis-Jenis Salah Laku

 • Ketidakhadiran [Absence without leave]
 • Lewat balik masa rehat / balik awal [Tardiness]
 • Kelewatan [late-comers]
 • Prestasi Lemah dalam keupayaan atau kelayakan [Poor performance]
 • Tidak turut arahan (insubordination)
 • Ingkar (disobedience)
 • Perbuatan jenayah
12:00 [3] Memahami Prinsip Atau Keadaan Yang Mewujudkan Salahlaku
 • Ketidakhadiran Tanpa Sebab dan Ketidakhadiran dengan alasan [Innocent and Culpable Absenteeism]
 • Cara mengenalpasti Ketidakhadiran yang berlebihan
 • Prosedur menguruskan rekod ketidakhadiran
 • Memahami Dasar dasar ketidakhadiran
 • Prosedur memberhentikan seseorang pekerja disebabkan ketidakhadiran tanpa sebab;
 • Prosedur memberhentikan seseorang pekerja disebabkan ketidakhadiran dengan alasan
 • Fakta-fakta yang perlu diambil kira dalam proses penamatan kontrak pekerja.
1:00 Makan Tengah Hari

2:00 [4] Surat Amaran Dan Surat Tunjuk Sebab
 • Bilangan amaran yang perlu diberikan
 • Surat Tunjuk Sebab
 • Contoh surat amaran dan surat tunjuk sebab
3:45 [5] Keupayaan Dan Kelayakan Prestasi Lemah [Poor Performance]
 • Prinsip – prinsip Prestasi Lemah
 • Panduan untuk prosedur disiplin ke atas Pekerja prestasi lemah
 • Memahami cara menguruskan pekerja prestasi lemah
 • Apakah kelemahan majikan dalam isu-isu prestasi lemah [poor performance]
5:00 Tamat Hari Pertama
HARI KEDUA
9:00 [6] Prosedur Dan Proses Penamatan Kontrak Pekerja
 • [A] Pemberhentian Pekerja
 • Fakta-fakta yang diambil kira sebelum proses penamatan kontrak.
 • Sebab-sebab Penamatan Kontrak

10:45 [B] Bila Kontrak Dianggap Telah Dilanggari Oleh Majikan Dan Pekerja
 • Memahami penamatan kontrak perkhidmatan pekerja yang diperuntukkan di bawah Akta Kerja1955:
 • Seksyen 12(1)& (2)
 • Seksyen 13(1) & (2)
 • Seksyen 14 (1), (2) & (3)
 • Apakah akibat bila majikan melanggari kontrak pekerja?
 • Notis Penamatan Kontrak / Penamatan Kontrak Dengan Notis / Penamatan Kontrak tanpa Notis
12.00 [C] Perbezaan Di Antara Penamatan Kontrak Dan Mengurangkan Pekerja (Retrenchment)
 • (Faedah-faedah Penamatan & Renti Kerja Sementara) 1980
 • Faedah-Faedah penamatan
 • Faedah-Faedah rentikerja sementara [LayOff]
1:00 Makan Tengah Hari

2:00 [D] Penamatan Kontrak Atas Sebab Melanggar Syarat- Syarat Kontrak
 • Section 15(1) & (2) - Ketidakhadiran Tanpa Sebab lebih dari 2 hari
 • Section 60F (2) – Tidak mendapat perakuan Sijil Sakit (Medical Certificate)
  [E] Pekerja Dalam Tempoh Percubaan [Probation] Dan Penamatan Kontrak
 • Prosedur Penamatan kontrak tempoh percubaan
 • P rosedur selepas tempoh percubaan
3.45 [F] Siasatan Dalaman Disiplin
(DOMESTIC INQUIRY)
 • Pengenalan Salahlaku
 • Kenapa siasatan perlu dibuat
 • Topik berkenaan menyediakan Tuduhan dan memahami tuduhan /Sampel Tuduhan
 • Notis Siasatan Dalaman Disiplin dan contoh Notis
 • Topik berkenaan Siasatan Salahlaku
 • Ciri-ciri Pegawai Penyiasat
 • Prosedur Siasatan
 • Menulis laporan SDD dengan jelas dan terperinci bagi memudahkan pihak Pengurusan membuat keputusan
5:00 Kursus Tamat


 

LEARN FROM THE BEST

AMBIGAH KRISHNAN
LL.B (Hons) (London), Certificate In Legal Practice (Malaysia), TESOL (Canada)

 

Ambigah Krishnan mempunyai pengalaman latihan dan korporat lebih daripada 15 tahun dalam bidang Undang-undang. Beliau adalah jurulatih korporat di bawah PSMB [Lesen Tidak TTT/3886] dan Penasihat Perundangan Korporat yang mempunyai pengalaman profesional yang luas dalam industri latihan. Beliau mempunyai komunikasi dan kemahiran pengurusan kelas yang cemerlang.

Pengalaman Kerja
Ambigah Krishnan adalah peguam dan jurulatih yang berpengalaman dan terlibat dalam litigasi sivil, Undang-undang Pekerjaan dan Industrial Relations, perkara syarikat, isu-isu korporat, perbankan dan Perjanjian Perjanjian termasuk penulisan Wasi.

 

Beliau telah melatih dan memberi kuliah untuk syarikat swasta dan entiti kerajaan. Peserta terdiri daripada pengurus, CEO, CFO, kakitangan sokongan korporat dan kerajaan.

 

Beliau telah menganjurkan seminar untuk Undang-undang Pekerjaan termasuk perbicaraan siasatan dalaman perindustrian [Domestic Inquiry], Undang-undang yang berkaitan dengan Penamatan kontrak di bawah undang-undang Buruh Malaysia, Undang-undang Pekerjaan untuk Sumber Manusia , Undang-undang dan Prosedur sewaan Penggubalan Kontrak dan Terma Kontrak, Kontrak dan isu-isu liabiliti untuk Pengurus Vendor, Pembekal dan Perolehan, Seminar Pencegahan Penipuan Staf yang berkaitan dengan PDRM, pelaksanaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 & Piawaian 2015 dan pelaksanaan Pematuhan Perlindungan Data Peribadi [PDPA 2010], seminar Pengusaha untuk graduan baru dan komuniti perniagaan.

 

Beliau juga terlibat dalam nasihat dan penggubalan dasar dan prosedur Sumber Manusia dan menulis Manual Sumber Manusia untuk sektor korporat. Apabila tidak menjalankan program latihan, Ambigah Krishnan sibuk dengan tugas-tugas perundingannya bersama syarikat korporat.

 

Manfaat menghadiri seminar Ambigah Krishnan
Beliau dalam menjalankan program undang-undang meningkatkan program Undang-undang dengan nasihat dan pendapat Pengamal Perundangan. Beliau juga berkongsi pengalamannya sebagai penasihat Undang-Undang dan peguam Litigasi untuk menjadi sebahagian daripada pengajaran program undang-undang. Beliau mampu menggabungkan unsur-unsur yang diajar dengan keperluan kehidupan sebenar bagi mereka yang bekerja.

Pengalaman Industri
Menjalankan latihan untuk sektor Telekomunikasi, sektor Kesihatan, sektor kewangan, Kerajaan Malaysia, sektor Insurans, Syarikat Berkaitan Kerajaan, Sektor Industri Auto dan sektor Pembuatan [Manufacturing].

 

VENUE DETAILS

Furama Hotel Kuala Lumpur
136, Jalan Changkat Thambi Dollah
55100 Kuala Lumpur

Phone :03-2788 8888

 

IPA TRAINING IS REGISTERED WITH

 

CONTACT US

Juliany, 
O - 03 2283 6109,
M - 019 3134436
juliany@ipa.com.my 

Michelle, 
O - 03 2283 6100, 
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

For Customised In-House Training
Yvonne,
O - 03 2283 6101, 
M - 012 2011247,

F - 03 2283 6108
 
yvonne@ipa.com.my
 

ADDRESS 

A-28-5, 28th Floor, 
Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my