Kanun Tanah Negara

22 Feb, 2021, Seri Pacific Hotel

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

PROF. DATO’ SALLEH BUANG pernah bertugas sebagai Peguam Persekutuan di Jabatan Peguam Negara Kuala Lumpur (1970-1975) sebelum berhijrah ke profesion guaman, sektor korporat dan akhirnya menara gading. Beliau pernah menjadi Timbalan Dekan di Kulliyyah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Petaling Jaya pada tahun 80an sebelum akhirnya dilantik sebagai Profesor Tamu di Fakulti Geoinformasi dan Hartanah, UTM Skudai, Johor sehingga tahun 2013.

 

Menghasilkan hampir 30 buku undang-undang termasuk Malaysian Torrens System, Land Tenure in Peninsular Malaysia, Smart Growth, dan terbaru Landlord & Tenant in Peninsular Malaysia (dalam proses penerbitan oleh Dewan Bahasa & Pustaka), beliau masih aktif mengendalikan kursus dan seminar dalam pelbagai subjek undang-undang kepada pegawai agensi awam dan sektor swasta di seluruh negara dan Brunei Darussalam.

 

Beliau menjadi kolumnis tetap di akhbar Utusan Malaysia, the New Straits Times dan Berita Harian. Beliau kini menjadi Timbalan Pengerusi dan ahli Pemegang Amanah Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War (KLFCW).

Venue Details

Seri Pacific Hotel
Jalan Putra 50350 Kuala Lumpur,
Phone : 03 4042 5555
Fax : 03 4043 8717

Click For Hotel Location

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Michelle,
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
M - 012 201 1247
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Pengurus hartanah
 • Pengurus pemasaran
 • Juruukur
 • Pemaju hartanah
 • Peguam dan kakitangan peguam
 • Penasihat undang-undang di sektor swasta dan agensi awam
 • Pentadbir Tanah
 • Pegawai Kanan di Jabatan Kerajaan dan Kementerian
 • Pegawai dan pengurus di institusi kewangan
 • Penasihat pelaburan
 • Pengurus projek
 • Jurunilai
 • Konsultan hartanah
 • Pemilik tanah
METODOLOGI
 • Syarahan Interaktif, Perbincangan, Kajian Kes & Kajian Soalan

KANDUNGAN KURSUS

9:00

PENDAHULUAN

 • Undang-Undang Tanah Negara Sebelum Kemasukan Sistem Torrens
 • Kemasukan Sistem Torrens Ke Selangor
 • Tiga Prinsip Asas – Cermin, Tabir, Dana Pampasan
 • Ciri-Ciri Utama – Kekuatan Dan Kelemahan
 • Sistem Torrens Tidak Ekslusif
 • Pemakaian Adat, Hukum Syarak, Common Law Dan Ekuiti
 • Impak Era Digital – E-Tanah
 • Usaha Pembaharuan KTN
10.00

PELUPUSAN TANAH KERAJAAN

 • PBN Pemilik Asal Tanah – Tanah Kerajaan (State Land)
 • Kuasa Budibicara Pelupusan (Disposal) PBN
 • Dua Cara Pelupusan – Tiada Lagi Adverse Possession
 • Pelupusan Menerusi Pemberianmilik – Freehold, Lease hold, Kategori Tanah
 • Suratan Hakmilik – Syarat2 Nyata, Sekatan Kepentingan, Hakmilik Sementara, Hakmilik Kekal, Hakmilik Pejabat Tanah, Hakmilik Pejabat Pendaftar
 • Pelupusan Bukan Pemberianmilik – TOL, Permit Ruang Udara, Permit BB, Rizab
11.00

HAK PEMILIK TANAH

 • Sebagai Tuan Punya Berdaftar (Registered Proprietor)
 • Hak Statutori Di Bawah KTN – Ekslusif Kegunaan Ruang Udara (Spatium), Bawah Tanah (Stratum), Hak Sokongan, Hak Akses
 • Hak Pemilik Mengusir Setinggan – Apakah Setinggan Tidak Ada Hak?
 • Hak Pemilik Mengusir Penyewa Berganding Ekuiti
 • Hakmilik Bersama (Co-Proprietorship)
12:00

HAK PEMILIK MELAKUKAN URUSNIAGA

 • Urusniaga Yang Diiktiraf Di Bawah KTN – Pindahmilik, Pajakan / Sewaan, Gadaian / Lien, Ismen
 • Jika Ismen Gagal / Mustahil
 • Urusniaga Mengikut Undang2 Adat / Hukum Syarak – Jual Janji, Jual Putus
 • Pemakaian Hukum Syarak – Hibah, Wakaf
 • Pemakaian Common Law / Ekuiti
 • Indefeasibility – Borang, Pendaftaran, Kesilapan Mahkamah Persekutuan
 • Punca Tiada Indefeasibility
 • Dana Pampasan (Assurance Fund)
 • Kajian Kes Terpilih – Boonsom Boonyanit dll.
1:00 Makan Tengah Hari
1:00 Lunch
2:00

SEKATAN KEPENTINGAN

 • Kecualian Kepada Indefeasibility
 • Sistem Kaveat – Fungsi Kaveat, Jenis Kaveat
 • Kaveat Persendirian – Kepentingan Boleh Dikaveat, Jika Kaveat Salah Dimasukkan, Tempoh Kaveat
 • Kaveat Pendaftar – Tujuan, Kelebihan
 • Kaveat Amanah – Tujuan, Perlu Suratcara Amanah
 • Kaveat Pemegang Lien – Kelebihan
 • Perintah Larangan
 • Kajian Kes Terpilih
3:00

HAK PEMILIK MEMBANGUNKAN TANAH

 • Dua Komonen Pembangunan
 • Mendapatkan Kebenaran Merancang Dari PBT – Pelan Struktur, Pelan Tempatan, Prosedur, Rayuan Ke Lem baga Rayuan
 • Mendapatkan Kebenaran Membangunkan Dari PT / PBN – Tiga Prosedur Pilihan
 • Pembangunan Semula Kampung Baru – Apa Isunya?
 • Projek Tambak Laut – Pulau Pinang, Melaka, Johor Baru
 • Pembangunan Tanah Tinggi / Lereng Bukit
 • Pembangunan Lestari – Perlu Ada Akta Khas?
4:00

KEHILANGAN TANAH

 • Disebabkan Pemilik Tanah Meninggal Dunia Tanpa Waris
 • Disebabkan Pelanggaran / Kemungkiran Di Bawah KTN
 • Disebabkan Pengambilan Secara Paksa Di Bawah APT 1960
 • Apa Yang Boleh Dilakukan Oleh Pemilik Tanah?
 • Kajian Kes – Perkembangan Terkini
5:00 Kursus Tamat