Kanun Tanah Negara

23 Feb, 2021, Webinar Classroom Training

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

Venue Details

Webinar Classroom Training

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Michelle,
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
M - 012 201 1247
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Pengurus hartanah
 • Pengurus pemasaran
 • Juruukur
 • Pemaju hartanah
 • Peguam dan kakitangan peguam
 • Penasihat undang-undang di sektor swasta dan agensi awam
 • Pentadbir Tanah
 • Pegawai Kanan di Jabatan Kerajaan dan Kementerian
 • Pegawai dan pengurus di institusi kewangan
 • Penasihat pelaburan
 • Pengurus projek
 • Jurunilai
 • Konsultan hartanah
 • Pemilik tanah
METODOLOGI
 • Syarahan Interaktif, Perbincangan, Kajian Kes & Kajian Soalan

KANDUNGAN KURSUS

9:00

PENDAHULUAN

 • Undang-Undang Tanah Negara Sebelum Kemasukan Sistem Torrens
 • Kemasukan Sistem Torrens Ke Selangor
 • Tiga Prinsip Asas – Cermin, Tabir, Dana Pampasan
 • Ciri-Ciri Utama – Kekuatan Dan Kelemahan
 • Sistem Torrens Tidak Ekslusif
 • Pemakaian Adat, Hukum Syarak, Common Law Dan Ekuiti
 • Impak Era Digital – E-Tanah
 • Usaha Pembaharuan KTN
10.00

PELUPUSAN TANAH KERAJAAN

 • PBN Pemilik Asal Tanah – Tanah Kerajaan (State Land)
 • Kuasa Budibicara Pelupusan (Disposal) PBN
 • Dua Cara Pelupusan – Tiada Lagi Adverse Possession
 • Pelupusan Menerusi Pemberianmilik – Freehold, Lease hold, Kategori Tanah
 • Suratan Hakmilik – Syarat2 Nyata, Sekatan Kepentingan, Hakmilik Sementara, Hakmilik Kekal, Hakmilik Pejabat Tanah, Hakmilik Pejabat Pendaftar
 • Pelupusan Bukan Pemberianmilik – TOL, Permit Ruang Udara, Permit BB, Rizab
11.00

HAK PEMILIK TANAH

 • Sebagai Tuan Punya Berdaftar (Registered Proprietor)
 • Hak Statutori Di Bawah KTN – Ekslusif Kegunaan Ruang Udara (Spatium), Bawah Tanah (Stratum), Hak Sokongan, Hak Akses
 • Hak Pemilik Mengusir Setinggan – Apakah Setinggan Tidak Ada Hak?
 • Hak Pemilik Mengusir Penyewa Berganding Ekuiti
 • Hakmilik Bersama (Co-Proprietorship)
12:00

HAK PEMILIK MELAKUKAN URUSNIAGA

 • Urusniaga Yang Diiktiraf Di Bawah KTN – Pindahmilik, Pajakan / Sewaan, Gadaian / Lien, Ismen
 • Jika Ismen Gagal / Mustahil
 • Urusniaga Mengikut Undang2 Adat / Hukum Syarak – Jual Janji, Jual Putus
 • Pemakaian Hukum Syarak – Hibah, Wakaf
 • Pemakaian Common Law / Ekuiti
 • Indefeasibility – Borang, Pendaftaran, Kesilapan Mahkamah Persekutuan
 • Punca Tiada Indefeasibility
 • Dana Pampasan (Assurance Fund)
 • Kajian Kes Terpilih – Boonsom Boonyanit dll.
1:00 Makan Tengah Hari
1:00 Lunch
2:00

SEKATAN KEPENTINGAN

 • Kecualian Kepada Indefeasibility
 • Sistem Kaveat – Fungsi Kaveat, Jenis Kaveat
 • Kaveat Persendirian – Kepentingan Boleh Dikaveat, Jika Kaveat Salah Dimasukkan, Tempoh Kaveat
 • Kaveat Pendaftar – Tujuan, Kelebihan
 • Kaveat Amanah – Tujuan, Perlu Suratcara Amanah
 • Kaveat Pemegang Lien – Kelebihan
 • Perintah Larangan
 • Kajian Kes Terpilih
3:00

HAK PEMILIK MEMBANGUNKAN TANAH

 • Dua Komonen Pembangunan
 • Mendapatkan Kebenaran Merancang Dari PBT – Pelan Struktur, Pelan Tempatan, Prosedur, Rayuan Ke Lem baga Rayuan
 • Mendapatkan Kebenaran Membangunkan Dari PT / PBN – Tiga Prosedur Pilihan
 • Pembangunan Semula Kampung Baru – Apa Isunya?
 • Projek Tambak Laut – Pulau Pinang, Melaka, Johor Baru
 • Pembangunan Tanah Tinggi / Lereng Bukit
 • Pembangunan Lestari – Perlu Ada Akta Khas?
4:00

KEHILANGAN TANAH

 • Disebabkan Pemilik Tanah Meninggal Dunia Tanpa Waris
 • Disebabkan Pelanggaran / Kemungkiran Di Bawah KTN
 • Disebabkan Pengambilan Secara Paksa Di Bawah APT 1960
 • Apa Yang Boleh Dilakukan Oleh Pemilik Tanah?
 • Kajian Kes – Perkembangan Terkini
5:00 Kursus Tamat