Kanun Tanah Negara & Akta-Akta Berkaitan Pemilikan, Pengurusan, Pembangunan, Pengambilan Tanah Isu Semasa & Prospek Masa Depan

21 Feb, 2022, Remote Online Training - Public

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

PROF. DATO’ SALLEH BUANG pernah bertugas sebagai Peguam Persekutuan di Jabatan Peguam Negara Kuala Lumpur (1970-1975) sebelum berhijrah ke profesion guaman, sektor korporat dan akhirnya menara gading. Beliau pernah menjadi Timbalan Dekan di Kulliyyah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Petaling Jaya pada tahun 80an sebelum akhirnya dilantik sebagai Profesor Tamu di Fakulti Geoinformasi dan Hartanah, UTM Skudai, Johor sehingga tahun 2013.

 

Menghasilkan hampir 30 buku undang-undang termasuk Malaysian Torrens System, Land Tenure in Peninsular Malaysia, Smart Growth, Defamation Law dan terbaru Landlord & Tenant in Peninsular Malaysia, beliau masih aktif mengendalikan kursus dan seminar dalam pelbagai subjek undang-undang kepada pegawai agensi awam dan sektor swasta di seluruh negara dan Brunei Darussalam.

 

Beliau kini menjadi kolumnis tetap di akhbar New Straits Times, Utusan Malaysia dan Sinar Ahad.

Venue Details

Remote Online Training - Public

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Phoebe,
M - 019 363 7822
phoebe@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
M - 012 201 1247
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Pendahuluan
 • Pelupusan Tanah Kerajaan
 • Hak Pemilik Tanah (Security Of Tenure)
 • Hak Pemilik Melakukan Urusniaga
 • Hak Pemilik Membangunkan Tanah – Akta 172
 • Kehilangan Tanah – KTN & APT 1960
METODOLOGI
Syarahan Interaktif, Perbincangan, Kajian Kes & Kajian Soalan
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Pengurus hartanah
 • Pengurus pemasaran
 • Juruukur
 • Pemaju hartanah
 • Peguam dan kakitangan peguam
 • Penasihat undang-undang di sektor swasta dan agensi awam
 • Pentadbir Tanah
 • Pegawai Kanan di Jabatan Kerajaan dan Kementerian
 • Pegawai dan pengurus di institusi kewangan
 • Penasihat pelaburan
 • Pengurus projek
 • Jurunilai
 • Konsultan hartanah
 • Pemilik tanah
APA YANG AKAN DIPELAJARI
9:00

PENDAHULUAN

 • Undang-Undang Tanah Negara Sebelum Kemasukan Sistem Torrens
 • Kemasukan Sistem Torrens Ke Selangor
 • Tiga Prinsip Asas – Cermin, Tabir, Dana Pampasan
 • Ciri-Ciri Utama – Kekuatan Dan Kelemahan
 • Sistem Torrens Tidak Ekslusif
 • Pemakaian Adat, Hukum Syarak, Common Law Dan Ekuiti
 • Usaha Pembaharuan KTN
10.00

PELUPUSAN TANAH KERAJAAN

 • PBN Pemilik Asal Tanah – Tanah Kerajaan (State Land)
 • Kuasa Budibicara Pelupusan (Disposal) PBN
 • Dua Cara Pelupusan – Tiada Lagi Adverse Possession
 • Pelupusan Menerusi Pemberianmilik – Freehold, Lease hold, Kategori Tanah
 • Suratan Hakmilik – Syarat2 Nyata, Sekatan Kepentingan, Hakmilik Sementara, Hakmilik Kekal, Hakmilik Pejabat Tanah, Hakmilik Pejabat Pendaftar
 • Pelupusan Bukan Pemberianmilik – TOL, Permit Ruang Udara, Permit BB, Rizab
11.00

HAK PEMILIK TANAH (SECURITY OF TENURE)

 • Sebagai Tuan Punya Berdaftar (Registered Proprietor)
 • Hak Statutori Di Bawah KTN – Ekslusif Kegunaan Ruang Udara (Spatium), Tanah Bawah Tanah (Stratum), Hak Sokongan, Hak Akses
 • Hak Pemilik Mengusir Setinggan – Apakah Setinggan Tidak Ada Hak?
 • Hak Pemilik Mengusir Penyewa Berganding Ekuiti
 • Hakmilik Bersama (Co-Proprietorship)
12.00 HAK PEMILIK MELAKUKAN URUSNIAGA
 • Urusniaga Yang Diiktiraf Di Bawah KTN – Pindahmilik, Pajakan / Sewaan, Gadaian / Lien, Ismen
 • Jika Ismen Gagal / Mustahil
 • Urusniaga Mengikut Undang2 Adat / Hukum Syarak – Jual Janji, Jual Putus
 • Pemakaian Hukum Syarak – Hibah, Wakaf
 • Pemakaian Common Law / Ekuiti
 • Indefeasibility – Borang, Pendaftaran, Kesilapan Mahkamah Persekutuan
 • Punca Tiada Indefeasibility
 • Dana Pampasan (Assurance Fund)
 • Kajian Kes Terpilih – Boonsom Boonyanit dll.
1:00 Lunch
2:00

HAK PEMILIK MEMBANGUNKAN TANAH - AKTA 172

 • Dua Komponen Pembangunan
 • Mendapatkan Kebenaran Merancang Dari PBT – Pelan Struktur, Pelan Tempatan, Prosedur, Rayuan Ke Lembaga Rayuan
 • Mendapatkan Kebenaran Membangunkan Dari PT /
  PBN – Tiga Prosedur Pilihan
 • Pembangunan Semula Kampung Baru – mencari alternatif terbaik
 • Projek Tambak Laut – Pulau Pinang, Melaka, Johor Bharu
 • Pembangunan Tanah Tinggi / Lereng Bukit
 • Pembangunan Lestari – Perlu Ada Akta Khas?
 • Kajian kes Taman Rimba Kiara
 • Pembangunan semula bangunan strata lama
4.00

KEHILANGAN TANAH - KTN & APT 1960

 • Di bawah KTN
  - Pemilik Tanah Meninggal Dunia Tanpa Waris
  - Pelanggaran / Kemungkiran Di Bawah KTN
 • Di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960
  - Perlindungan di bawah Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan
  - Prosedur pengambilan
  - Rujukan kepada Mahkamah Tinggi
 • Apa Yang Boleh Dilakukan Oleh Pemilik Tanah?
  - Menuntut pampasan yang lebih tinggi
  - Mencabar validity pengambilan
 • Kajian kes terkini
5:00 Kursus Tamat