(MC) Kanun Tanah Negara & Akta-Akta Berkaitan

25 Sep, 2023, Wyndham Grand Bangsar Kuala Lumpur (Previously Known As Pullman Bangsar Kuala Lumpur)

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

PROF. DR. SHARIFAH ZUBAIDAH BINTI SYED ABDUL KADER

 

Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) (UIAM) 1991, Sarjana Undang-undang Perbandingan (UIAM) 1994, Doktor Sains Perundangan (SJD, Bond University) 2002, Peguambela & Peguamcara, Mahkamah Tinggi Malaya (tidak beramal).

 

Dr. Sharifah Zubaidah ialah professor di Jabatan Undang-undang Sivil, Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), dan telah berkhidmat sebagai seorang kakitangan akademik semenjak tahun 1994. Beliau mengajar sabjek Undang-undang Tanah kepada pelajar undang-undang tahun ketiga. Merupakan Bersekutu bagi (INSAF), Penyelaras Unit Penyelidikan Undang-Undang Harta di fakultinya dan ahli Pusat Dasar dan Undang-undang Perubahan Iklim (UIAM). Mantan Timbalan Dekan (Akademik) Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim (2008-2010) dan Pengarah Pusat Penyelidikan Wakaf Antarabangsa, UIAM (2014-2017)

 

Dr. Sharifah Zubaidah pernah terlibat dalam program-program latihan berkaitan undang-undang harta anjuran UNHABITAT dan beberapa agensi kerajaan seperti PLAN Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Institut Latihan Kehakiman Malaysia (ILKAP) dan Badan Peguam Malaysia. Beliau telah menerbitkan 21 makalah jurnal dan 15 bab-bab dalam buku serta menulis bersama 5 buah buku iaitu Land Use and Environmental Sustainability (IIUM Press, 2006), Principles of Land Law (Lexis Nexis, 2008), Student Guide on Equity and Equitable Remedies (Lexis-Nexis, 2016), Waqf in Selected Asian Countries (PNMB, 2019) and most recently, Malaysian Land Law and Procedure (Thomson Reuters, Sweet & Maxwell, 2022).

Venue Details

Wyndham Grand Bangsar Kuala Lumpur (Previously Known As Pullman Bangsar Kuala Lumpur)
No 1 Jalan Pantai Jaya, Tower 3, 59200 KUALA LUMPUR,
Phone : 0 3-2298 1888
Fax : 0 3-2298 1999

https://all.accor.com/hotel/ 7962/index.en.shtml?BFS=true

Contact us

Juliany,
03 2283 6109
juliany@ipa.com.my

Phoebe,
03 2283 6100
phoebe@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Jane,
03 2283 6101
Jane@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Pendahuluan
 • Pelupusan Tanah Kerajaan
 • Hak Pemilik Tanah (Security Of Tenure)
 • Hak Pemilik Melakukan Urusniaga
 • Hak Pemilik Membangunkan Tanah – Akta 172
 • Kehilangan Tanah – KTN & APT 1960
METODOLOGI
Syarahan Interaktif, Perbincangan, Kajian Kes & Kajian Soalan
SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN...
1. Mentafsir istilah berkaitan dengan pelupusan tanah, urusniaga, pembangunan tanah dan pengambilan tanah oleh kerajaan.
2. Membezakan antara undang-undang berkaitan pemilikan tanah, pembangunan tanah dan pengambilan tanah.
3. Mengenalpasti isu-isu berkaitan dengan pemilikan tanah, pembangunan tanah dan pengambilan tanah.di Malaysia.
4. Menerangkan tentang undang-undang yang berkaitan dengan pemilikan tanah, pembangunan tanah dan pengambilan tanah
5. Menjawab persoalan berkenaan pemilikan tanah, pembangunan tanah dan pengambilan tanah di Malaysia.
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Pengurus hartanah
 • Pengurus pemasaran
 • Juruukur
 • Pemaju hartanah
 • Peguam dan kakitangan peguam
 • Penasihat undang-undang di sektor swasta dan agensi awam
 • Pentadbir Tanah
 • Pegawai Kanan di Jabatan Kerajaan dan Kementerian
 • Pegawai dan pengurus di institusi kewangan
 • Penasihat pelaburan
 • Pengurus projek
 • Jurunilai
 • Konsultan hartanah
 • Pemilik tanah
APA YANG AKAN DIPELAJARI
9:00

PENDAHULUAN

 • Undang-Undang Tanah Negara Sebelum Kemasukan Sistem Torrens
 • Kemasukan Sistem Torrens Ke Selangor
 • Tiga Prinsip Asas – Cermin, Tabir, Dana Pampasan
 • Ciri-Ciri Utama – Kekuatan Dan Kelemahan
 • Sistem Torrens Tidak Ekslusif
 • Pemakaian Adat, Hukum Syarak, Common Law Dan Ekuiti
 • Usaha Pembaharuan KTN
10.00

PELUPUSAN TANAH KERAJAAN

 • PBN Pemilik Asal Tanah – Tanah Kerajaan (State Land)
 • Kuasa Budibicara Pelupusan (Disposal) PBN
 • Dua Cara Pelupusan – Tiada Lagi Adverse Possession
 • Pelupusan Menerusi Pemberianmilik – Freehold, Lease hold, Kategori Tanah
 • Suratan Hakmilik – Syarat2 Nyata, Sekatan Kepentingan, Hakmilik Sementara, Hakmilik Kekal, Hakmilik Pejabat Tanah, Hakmilik Pejabat Pendaftar
 • Pelupusan Bukan Pemberianmilik – TOL, Permit Ruang Udara, Permit BB, Rizab
11.00

HAK PEMILIK TANAH (SECURITY OF TENURE)

 • Sebagai Tuan Punya Berdaftar (Registered Proprietor)
 • Hak Statutori Di Bawah KTN – Ekslusif Kegunaan Ruang Udara (Spatium), Tanah Bawah Tanah (Stratum), Hak Sokongan, Hak Akses
 • Hak Pemilik Mengusir Setinggan – Apakah Setinggan Tidak Ada Hak?
 • Hak Pemilik Mengusir Penyewa Berganding Ekuiti
 • Hakmilik Bersama (Co-Proprietorship)
12.00 HAK PEMILIK MELAKUKAN URUSNIAGA
 • Urusniaga Yang Diiktiraf Di Bawah KTN – Pindahmilik, Pajakan / Sewaan, Gadaian / Lien, Ismen
 • Jika Ismen Gagal / Mustahil
 • Urusniaga Mengikut Undang2 Adat / Hukum Syarak – Jual Janji, Jual Putus
 • Pemakaian Hukum Syarak – Hibah, Wakaf
 • Pemakaian Common Law / Ekuiti
 • Indefeasibility – Borang, Pendaftaran, Kesilapan Mahkamah Persekutuan
 • Punca Tiada Indefeasibility
 • Dana Pampasan (Assurance Fund)
 • Kajian Kes Terpilih – Boonsom Boonyanit dll.
1:00 Lunch
2:00

HAK PEMILIK MEMBANGUNKAN TANAH - AKTA 172

 • Dua Komponen Pembangunan
 • Mendapatkan Kebenaran Merancang Dari PBT – Pelan Struktur, Pelan Tempatan, Prosedur, Rayuan Ke Lembaga Rayuan
 • Mendapatkan Kebenaran Membangunkan Dari PT /
  PBN – Tiga Prosedur Pilihan
 • Pembangunan Semula Kampung Baru – mencari alternatif terbaik
 • Projek Tambak Laut – Pulau Pinang, Melaka, Johor Bharu
 • Pembangunan Tanah Tinggi / Lereng Bukit
 • Pembangunan Lestari – Perlu Ada Akta Khas?
 • Kajian kes Taman Rimba Kiara
 • Pembangunan semula bangunan strata lama
4.00

KEHILANGAN TANAH - KTN & APT 1960

 • Di bawah KTN
  - Pemilik Tanah Meninggal Dunia Tanpa Waris
  - Pelanggaran / Kemungkiran Di Bawah KTN
 • Di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960
  - Perlindungan di bawah Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan
  - Prosedur pengambilan
  - Rujukan kepada Mahkamah Tinggi
 • Apa Yang Boleh Dilakukan Oleh Pemilik Tanah?
  - Menuntut pampasan yang lebih tinggi
  - Mencabar validity pengambilan
 • Kajian kes terkini
5:00 Kursus Tamat